Monthly Archives: August 2015

การทำประกันภัย ทางเลือกใหม่ของการเก็บออมและบริหารเงิน ในอนาคต

การทำประกันภัย เป็นทางเลือกใหม่ของการเก็บออมและบริหารเงิน นอกจากนั้นแล้วยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภัยต่างๆ ไม่ว่าจะต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ดังนั้นการทำประกันจึงเป็นตัวสร้างความมั่นคงให้กับการเงินอีกทางหนึ่ง แต่นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วนั้น การทำประกันภัยชนิดต่างๆ ยังมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและตัวผู้เอาประกันอีกหลายประการ ดังนี้

Posted in ประกันภัย | Tagged | Comments Off on การทำประกันภัย ทางเลือกใหม่ของการเก็บออมและบริหารเงิน ในอนาคต